Jaarverslag SWORO 2014*

Hierbij bieden wij u de jaarverslaggeving van uw Stichting aan over het boekjaar 2014. Deze verslaggeving heeft de -hiernavolgende- accountantsrapportage als voorwoord. De jaarrekening is een zelfstandig bruikbaar rapport.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

De jaarrekening van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO)
te Nieuwegein is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over 2014 met daarbij horende toelichtingen. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van de administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze ver- antwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rendu Osler (SWORO). Daarbij hebben wij geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

2. ALGEMEEN

Op 13 september 2005 is de stichting bij notariële akte opgericht. De Stichting beschikt over een aanwijzing “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI), doss.nr. 25691, sinds
1 januari 2008. Het doel van deze fiscale rangschikking is dat giften zonder de heffing van schenk- of erfbelasting aan de Stichting ten goede kunnen komen.

Het statutaire doel van de stichting is (verkort): Het doen van onderzoek naar de ziekte Rendu-Osler-Weber (R.O.W.), het (doen) behandelen van deze ziekte en het begeleiden van patiënten.

Volgens de statuten wordt bij ontbinding van de Stichting “een eventueel batig saldo zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting”.

3. SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van de stichting is gedurende 2014 als volgt samengesteld:

Dr. J.J. Mager (Voorzitter)
Dr. C.J.J. Westermann (Secretaris / penningmeester)
Mr. H.C. van Beek (Bestuurslid)
Drs. F.J.M. Disch (Bestuurslid)
De heer B.J. Spruyt (Historicus)

* Opgesteld door M.R.A. Klep Registeraccountant